කර්මාන්ත, කෘෂිකාර්මික, ජාතික ආරක්ෂක, රසායනික කර්මාන්තය, ක්‍රීඩා සංචාරක, සනීපාරක්ෂාව, ගෘහ අලංකරණය, ඇසුරුම්කරණය, ජීවිත සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල ව්‍යවසාය ශ්‍රේණි නිෂ්පාදන බහුලව භාවිතා වේ.

මෙල්ට්බ්ලෝන් නොබැඳි නිෂ්පාදන මාර්ගය